Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Jump2Sport STRANICE – UVJETI USLUGE

 1. OPĆE ODREDBE
 2. FUNKCIONALNOST DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA
 3. ELEKTRONSKE USLUGE PRUŽENE NA WEB STRANICI
 4. KOMPATIBILNOST I INTEROPERABILNOST DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA
 5. GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA I NARUČIVANJE
 6. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA
 7. TROŠKOVI DOSTAVE PROIZVODA, METODE I VREMENSKI RAZMJER
 8. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA I REKLAMACIJE
 9. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
 10. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
 11. LICENCA
 12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 13.  ZAVRŠNE ODREDBE

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom Triplejump d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Roberta Frangeša – Mihanovića 9, OIB: 35875278809, MBS:080586668  (dalje u tekstu: Jump2Sport) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.jump2sport.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta. Dodatno, kao sredstva daljinske komunikacije Jump2Sport koristi i Facebook Messenger koji omogućuje pohranu vremena datuma i vremena komunikacije.

Informacije o trgovačkom društvu

Triplejump d.o.o. za trgovinu i usluge
Zagreb (Grad Zagreb)
Ulica Roberta Frangeša – Mihanovića 9
email web trgovine: info@jump2sport.hr ; podrska@jump2sport.hr
Telefon: +385 1 3689 846
IBAN:HR6625000091101338618
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080586668
OIB 35875278809
EUID HRSR. 080586668

Temeljni kapital društva: 6.640.200,00 HRK

Osnivači/članovi društva: TRIPLEJUMP LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 121051, Naziv registra: Odjel registra trgovačkih društava Nikozije, Nadležno tijelo: Ministarstvo energetike, trgovine i industrije, OIB: 00998271323, Cipar, 1075 Nikozija, Michalakopoulou 27, jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje: Ivana Kozina, OIB: 44378805208, direktor

 I. OPĆE ODREDBE

Gdje god se u ovim Uvjetima korištenja koriste sljedeći pojmovi, isti se trebaju razumijevati u dolje navedenom smislu, osim ako kontekst jasno ukazuje na drugačije:

a) UVJETI – Uvjeti korištenja Internet trgovine Jump2Sport, opća pravila i uvjeti korištenja internetske stranice i prodaje (kupnje) proizvoda putem ove Internet trgovine;

b) Jump2Sport – trgovačko društvo Triplejump d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Roberta Frangeša – Mihanovića 9, OIB: 35875278809, MBS:080586668

c) CIJENA – konačna maloprodajna cijena proizvoda (uključujući porez i druga javna davanja), izražena u hrvatskim kunama ili drugoj valuti (tijekom razdoblja uvođenja eura u RH). Cijena ne uključuje troškove dostave, osim ako odredbe i uvjeti Promocije koje primjenjuje Jump2Sport ne određuju drugačije. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili poništenja narudžbe, odnosno odbit ćemo sklapanje ugovora o kupoprodaji. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati nepotvrđenom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti;

d) UGOVOR O PRODAJI – ugovor o kupoprodaji kojim trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti potrošaču robu u vlasništvo, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu, uključujući bilo koji ugovor koji za predmet istodobno ima robu i uslugu;

e) POSLOVNI DAN – bilo koji dan od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike;

f) KOMERCIJALNI POSLOVNI DAN – svaki pojedinačni dan od ponedjeljka do nedjelje na koji je određena odabrana prodavaonica Jump2Sport otvorena za kupce;

g) LOZINKA – niz alfanumeričkih znakova potrebnih za autorizaciju pri pristupu Računu, koji definira Kupac prilikom stvaranja Računa. Lozinka se mora unijeti dva puta prilikom registracije Računa kako bi se omogućilo otkrivanje i ispravljanje grešaka. Klijent je dužan Lozinku držati strogo povjerljivom (ne otkrivati je trećoj strani). Jump2Sport  pruža kupcu mogućnost promjene lozinke;

h) KUPAC – (1) fizička osoba; ili (2) pravna osoba koja je izrazila želju za kupnjom, bez obzira da li je došlo do sklapanja ugovora o kupoprodaji ili nije, u primjeni ovih Uvjeta nema nužno identično značenje zakonskom pojmu i ne znači da korištenje termina „KUPAC“ podrazumijeva da je došlo do sklapanja ugovora o kupoprodaji. U određenom stadiju je ponuditelj, te može ostati u ovom stadiju uslijed neprihvaćanja ponude od strane Jump2Sport, a u određenom stadiju, ako se sklopi ugovor o kupoprodaji, dobiva svojstvo kupca u zakonskom smislu.  Kupac je u smislu ovih Uvjeta i korisnik web stranice Jump2Sport. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Jump2Sport ne snosi nikakvu odgovornost;

i) ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (ZOO) – Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21;

j) POTROŠAČ – je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

k) RAČUN – Elektronička usluga, skup resursa u ICC sustavu Jump2Sport-a, naznačen pojedinačnim imenom (prijava) i lozinkom koje je odredio Kupac, omogućujući Kupcu korištenje dodatnih funkcionalnosti/usluga. Kupac ostvaruje pristup računu putem prijave i lozinke. Kupac se prijavljuje na svoj račun nakon registracije na web stranici. Račun se može koristiti za bilježenje i pohranjivanje podataka o korisnikovim adresama za otpremu Proizvoda, praćenje statusa Narudžbi, pristupanje povijesti Narudžbi i druge usluge koje pruža Jump2Sport. Račun je digitalna usluga kako je ista definiran Zakonom o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, NN 110/2021;

l) KOŠARICA – usluga dostupna svakom Potrošaču koji koristi web stranicu, pomoću koje on/ona može lako naručiti jedan ili više proizvoda, unijeti kôdove za popust koji omogućuju smanjenje cijene prema pravilima navedenim u posebnim ugovorima/politikama/odredbama usluga, prikazati sažetak Cijena pojedinačnih proizvoda i svih Proizvoda zajedno (uključujući, ako je primjenjivo, i troškove dostave), prikazati očekivani rok isporuke Proizvoda. Košarica prikuplja ponude za sklapanje Ugovora o prodaji. Unutar jedne Narudžbe moguće je podnijeti više ponuda za sklapanje Ugovora o prodaji, u skladu s pravilima navedenim u Uvjetima;

m) PRIJAVA – e -adresa klijenta navedena na web stranici prilikom stvaranja računa;

n) NEWSLETTER – elektronička usluga, koja svojim korisnicima omogućuje da primaju periodične informacije od Jump2Sport-a, posebno o proizvodima, web stranici, uključujući nove proizvode i promocije, na e -adresu ili telefonski broj koji je dao kupac, uz njegov izričit pristanak. Odredbe sadržane u uvjetima pružanja usluge u vezi s newsletterom primjenjivat će se od trenutka kada Jump2Sport aktivira dostupnost usluge;

o) Jump2Sport PARTNER – fizička ili pravna osoba koja ima ekonomske, organizacijske ili kapitalne veze s Jump2Sport-om;

p) PROIZVOD – pokretni predmet dostupan putem web stranice, podložan kupoprodajnom ugovoru između Kupca i Jump2Sport-a, u zamjenu za plaćanje cijene. Svi proizvodi prikazani na web stranici potpuno su novi;

q) PROMOCIJE – posebni uvjeti prodaje ili pružanja usluga, regulirani u skladu s pravilima utvrđenim na web stranici, koje Jump2Sport nudi na određeno vrijeme, a koje kupac može iskoristiti u skladu s tamo navedenim pravilima (kao što su, na primjer, smanjenje cijene ili troškovi dostave);

r) WEB STRANICA – platforma koja omogućuje pružanje usluga dostupnih od strane Jump2Sport-a, koje vodi Jump2Sport, čineći skup međusobno povezanih web stranica, dostupnih na sljedećoj web adresi: www.jump2sport.hr

s) STACIONARNA TRGOVINA – svaka Jump2Sport stacionarna trgovina koji se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske;

t) SADRŽAJ/SADRŽAJI – tekstualni, grafički ili multimedijski elementi (npr. informacije o proizvodima, fotografije proizvoda, promotivni filmovi, opisi, prikazi), uključujući djela u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, kao i slike prirodnih materijala osobe koje Jump2Sport, Jump2Sport izvođači, kupac ili druga osoba koja koristi web stranicu postavljaju i distribuiraju na web stranici;

u) ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (ZZP) – Zakon o zaštiti potrošača NN 19/2022;

v) NARUDŽBA – prijedlog za sklapanje ugovora koji naručitelj odnosno fizička ili pravna osoba usmjerava prema Jump2Sport. Web stranica Jump2Sport predstavlja poziv za davanje ponude. Naručitelj koji kreira narudžbu daje prijedlog za sklapanje ugovora (ponudu), a hoće li doći do sklapanja ugovora odlučuje Jump2Sport svojim prihvatom ili odbijanjem narudžbe (ponude). Narudžba svakog proizvoda tretirat će se kao neovisna ponuda naručitelja za sklapanje Ugovora o prodaji. Ugovor o kupoprodaji se sklapa samo ukoliko Jump2Sport prihvati ponudu naručitelja.

1. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik. Na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje se hrvatsko pravo.

2. Ako je bilo koji dio ovih Uvjeta suprotan (ili postane suprotan) prisilnim propisima primjenjuju se odredbe tih prisilnih propisa.

3. Jump2Sport ulaže svaki razumni napor da svoje obveze iz ovih Uvjeta ispuni uredno i na vrijeme. Pritom, Jump2Sport ne odgovara za svako neispunjavanje obveza prouzrokovano izvanrednim okolnostima (višom silom) i okolnostima za koje Jump2Sport ne odgovara.

4. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici ili propisano prisilnim propisima Republike Hrvatske. Jump2Sport zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

5. Jump2Sport sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Jump2Sport ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Jump2Sport zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno ažuriraju.

6. Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na tehničke postavke postavljene od strane takvih trećih stranih u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

7. Podaci prikazani na web stranici ili, u slučaju da je dostupna mogućnost naručivanja pomoću drugih sredstava daljinske komunikacije, elektronička poruka s potvrdom primitka narudžbe, predstavljaju samo poziv na sklapanje ugovora kojim se Jump2Sport obraća Kupcima.

 

II. FUNKCIONALNOST DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA

Web stranica je elektronska trgovina koja omogućuje kupnju Proizvoda na daljinu.

Kupac je u mogućnosti otvoriti Račun, skup resursa u ICC sustavu Jump2Sport-a, naznačen pojedinačnim imenom (prijava) i lozinkom koje je odredio Kupac, a koji omogućuje Kupcu korištenje dodatnih funkcionalnosti/usluga.

Kupac pomoću Košarice, usluge dostupna svakom Potrošaču koji koristi web stranicu, može lako naručiti jedan ili više proizvoda, unijeti kôdove za popust koji omogućuju smanjenje cijene prema pravilima navedenim u posebnim ugovorima/politikama/odredbama usluga, prikazati sažetak Cijena pojedinačnih Proizvoda i svih Proizvoda zajedno (uključujući, ako je primjenjivo, i troškove dostave), prikazati očekivani rok isporuke Proizvoda. Košarica prikuplja ponude za sklapanje Ugovora o prodaji.

Jump2Sport može Kupcu predložiti Proizvode temeljem povijesti prethodno učinjenih kupnji, ali Kupac samostalno odlučuje o kupnji Proizvoda.

III. ELEKTRONSKE USLUGE PRUŽENE NA WEB STRANICI

1. Putem web stranice Jump2Sport svojim klijentima besplatno pruža sljedeće elektroničke usluge:

a) račun;

b) mogućnost Kupcima da postavljaju Narudžbe i zaključuju Ugovore o prodaji prema pravilima navedenim u ovim Uvjetima pružanja usluge;

c) predstavljanje reklamnog sadržaja prilagođenog Kupčevim interesima, uključujući, uz uvjet da mu Kupci daju odgovarajući, dobrovoljni pristanak, predstavljanje trenutnih obavijesti Kupcima izravno iz njihovog web preglednika („push obavijesti”);

d) mogućnost da Kupci koriste Košaricu;

e) mogućnost pregledavanja sadržaja prikazanog na web stranici.

2. Nadalje, Jump2Sport svojim korisnicima koji su otvorili račun nudi sljedeće besplatne usluge na svojoj web stranici:

a) održavanje klijentove sesije nakon što se korisnik prijavi na račun (putem web preglednika);

b) pohranjivanje i stavljanje korisniku na raspolaganje njegove povijesti narudžbi.

3. Registracija i upotreba Računa moguća je nakon što korisnik izvrši sve sljedeće korake:

a) ispunjavanje registracijskog obrasca;

b) prihvaćanje ovih Uvjeta pružanja usluge i Pravila privatnosti,  te klikom na gumb “Registriraj se”.

4. Kupac u obrazac za registraciju mora navesti sljedeće podatke o kupcu: ime i prezime, e-adresu, lozinku, telefonski broj.

5. Korištenje košarice počinje kada kupac doda prvi proizvod u košaricu.

6. Košarica se daje besplatno, jednokratne je prirode i bit će raskinuta u trenutku slanja Narudžbe putem Košarice ili u trenutku prijevremenog prestanka postupka Narudžbe putem Košarice od strane Kupca, u skladu s voljom Kupca, međutim, ako isti koristi košaricu putem web preglednika, košarica pohranjuje podatke o proizvodima koje je kupac odabrao i nakon završetka sesije preglednika, uključujući i nakon odjave, na razdoblje koje nije duže od 30 dana. Postavljanje proizvoda u košaricu ne jamči njihovu dostupnost.

7. Kupac je posebno dužan:

a) pružati samo točne, ažurirane i potpune podatke u obrascima dostupnim na web stranici;

b) koristiti usluge i funkcionalnosti koje Jump2Sport pruža na način koji ne ometa rad  Jump2Sport-a ili web stranice;

c) koristiti usluge i funkcionalnosti koje Jump2Sport stavlja na raspolaganje na način u skladu s odredbama važećeg zakona, Uvjetima pružanja usluge, kao i relevantnom dobrom praksom i načelima života zajednice;

d) koristiti usluge i funkcionalnosti koje Jump2Sport stavlja na raspolaganje na način koji ne uzrokuje neugodnosti drugim korisnicima ili Jump2Sport -u;

e) ne koristiti web stranicu za pružanje ili prijenos bilo kojeg Sadržaja zabranjenog odredbama mjerodavnog zakona, osobito Sadržaja koji krše autorska prava trećih strana ili osobna prava Kupca;

f) suzdržati se od radnji kao što su:

– slanje ili objavljivanje neželjenih komercijalnih podataka na web stranici ili postavljanje bilo kojeg Sadržaja koji krši zakon (objavljivanje nezakonitog sadržaja je zabranjeno);

– IT radnje ili bilo koje druge radnje usmjerene na dobivanje pristupa informacijama koje nisu namijenjene Kupcu, uključujući podatke drugih kupaca, ili ometanje pravila ili tehničkih aspekata rada web stranice i obrade plaćanja;

– neovlaštene izmjene Sadržaja koje pruža Jump2Sport, posebice Cijene ili opisa proizvoda navedenih na web stranici;

g) izvršiti pravovremeno plaćanje cjelokupnog iznosa i drugih troškova dogovorenih između Kupca i Jump2Sport-a;

h) pravodobno preuzimati naručene proizvode, odabranim načinom dostave i plaćanjem prilikom isporuke.

8. Prigovori vezani za pružanje elektroničkih usluga mogu se podnijeti:

a) pismeno na adresu: Triplejump d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Roberta Frangeša – Mihanovića 9

b) elektronički putem e -pošte na: info@jump2sport.hrpodrska@jump2sport.hr ;

Preporučuje se da Kupac u izjavi o prigovoru navede sljedeće: (1) podatke o okolnostima koje se odnose na predmet prigovora, osobito vrstu greške i datum pojavljivanja; (2) očekivanja Kupca; i (3) i kontaktne podatke osobe koja podnosi prigovor, što će olakšati i ubrzati proces rješavanja istog. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na učinkovitost prigovora podnesenih bez preporučenog opisa prigovora.

Jump2Sport će odgovor na prigovor potrošača u pisanom obliku najkasnije u roku 14 dana od dana primitka prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li prigovor Kupca.

10.  U odnosima s Kupcima, Jump2Sport nije odgovoran za privremeni nedostatak pristupa web stranici iz razloga za koje Jump2Sport ne odgovara ili razloga koji se mogu pripisati neovlaštenim radnjama Kupca iz odredbe članka 7., Glave III ovih Uvjeta.

11. Jump2Sport će obavijestiti Kupce o svakom slučaju obustave ili ograničenja pružanja usluga slanjem odgovarajuće e -pošte i prikazivanjem odgovarajuće poruke na web stranici.

 IV. KOMPATIBILNOST I INTEROPERABILNOST DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA

Kako bi koristili web stranicu, morate koristiti računalo, pametni telefon, TV ili drugi uređaj s internet vezom. Određene usluge ili sadržaji mogu biti nedostupni na određenim uređajima.

V. GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA I NARUČIVANJE

1. Korisnik se upoznaje s glavnim obilježjima Proizvoda na web stranici.  Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede u formi u kojoj su bile na snazi u vrijeme sklapanja ugovora.

2. Jump2Sport dopušta Narudžbe Proizvoda putem web stranice. Kao dio daljnjeg razvoja pruženih usluga, Jump2Sport može uvesti dodatne metode postavljanja narudžbi putem daljinske komunikacije, u skladu s pravilima navedenim u ovim Uvjetima.

3. Kupovina se obavlja naručivanjem proizvoda koje korisnik bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima primjerice zbog postavki aplikacije, zaslona uređaja, percepcije boja, načina fotografiranja i slično. Opisani eventualni nesklad između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda ne predstavlja materijalni nedostatak proizvoda.

4. Jump2Sport se maksimalno trudi održavati cijene na web stranici točnima. U slučaju očite pogreške u cijeni proizvoda Jump2Sport zadržava pravo bez odgađanja o tome obavijestiti korisnika, obavijestiti da ne prihvaća narudžbu i vratiti mu uplaćeni iznos novca. Korisnik ima pravo, u navedenoj situaciji, potvrditi narudžbu po ispravnoj cijeni o kojoj ga obavijesti Jump2Sport.

5. Jump2Sport omogućuje Kupcu da izvrši narudžbu putem web stranice na sljedeći način i redoslijed:

a) Korisnik dodaje odabrane proizvode u košaru, a zatim prelazi na obrazac za narudžbu;

b) Korisnik koji ima Račun potvrđuje u obrascu za narudžbu da su podaci potrebni za sklapanje i izvršavanje Ugovora o prodaji ažurni. Korisnik koji nema Račun mora ispuniti obrazac Narudžbe s podacima potrebnim za sklapanje i izvršavanje Ugovora o prodaji. U svakom slučaju, pružanje zastarjelih ili netočnih podataka o korisnicima može spriječiti izvršavanje Ugovora o prodaji. Korisnik je dužan u obrazac za narudžbu unijeti sljedeće podatke o korisniku: ime i prezime, adresu (ulica, broj kuće/stana, poštanski broj, grad, država), e -mail adresu, kontakt telefon i detalje Ugovora o prodaji: Proizvodi, količina Proizvoda, vrsta, boja i veličina Proizvoda ako su isti dostupni, način dostave i lokacija Proizvoda, način plaćanja. U slučaju korisnika koji nisu potrošači, potrebno je navesti i naziv tvrtke, a ako isti traži izdavanje računa za PDV, i PDV broj (TIN);

c) Korisnik odabire jedan od načina dostave koje nudi Jump2Sport;

d) Korisnik odabire način plaćanja kupoprodajne cijene i sve ostale troškove izvršenja Ugovora o prodaji kako je navedeno u obrascu za narudžbu;

e) Korisnik šalje narudžbu Jump2Sport-u (tj. daje ponudu) koristeći funkcionalnost web stranice predviđenu za tu svrhu (gumb “Naruči i plati”). U slučaju korisnika koji nemaju račun i prethodno nisu prihvatili Uvjete i Pravila privatnosti, potrebno je prethodno prihvaćanje Uvjeta i Pravila privatnosti;

f) Tijekom narudžbe, korisnik ima mogućnost samostalno ispraviti podatke unesene u tablici “Košarica” dodavanjem ili uklanjanjem određenih predmeta iz košarice, sve dok se ne pritisne gumb “Naruči i plati”;

g) Ovisno o odabranom načinu plaćanja, korisnik može biti preusmjeren na web stranicu vanjskog pružatelja platnih usluga radi plaćanja.

6. U slučaju sklapanja Ugovora o prodaji pomoću drugih sredstava daljinske komunikacije:

a) Jump2Sport šalje korisniku e -poruku s potvrdom sadržaja predloženog Ugovora o prodaji;

b) Korisnik šalje narudžbu putem e -pošte Jump2Sport-u na adresu e-pošte s koje je poslana gore navedena potvrda iz stavka 6. (a);

c) u slučaju korisnika koji nemaju račun i prethodno nisu prihvatili Uvjete i Pravila privatnosti, potrebno je prethodno prihvaćanje Uvjeta i Pravila privatnosti od strane korisnika.

7. Kao odgovor na Narudžbu, Jump2Sport odmah šalje automatsku poruku korisniku, na e -adresu koju je korisnik dao u tu svrhu, potvrđujući primitak Narudžbe i početak procesa pregleda. Potvrda primitka Narudžbe ne znači potvrdu Narudžbe i sklapanje Ugovora o prodaji.

8. Nakon pregleda Narudžbe, bez neopravdanog odgađanja, Jump2Sport šalje korisniku, na navedenu adresu e-pošte, poruku koja sadrži:

a) potvrdu prihvaćanja jedne ili više pojedinačnih ponuda za Proizvode podnesene u Narudžbi i potvrdu zaključenja Ugovora o prodaji (prihvaćanje Narudžbe s obzirom na Proizvode navedene u poruci); ili

b) informacije o nemogućnosti prihvaćanja svih ponuda za Proizvode dostavljene u Narudžbi.

9. Ugovor o prodaji zaključuje se nakon potvrde prihvaćanja Narudžbe , a u vezi s ondje navedenim proizvodima.

10. U slučaju da nije moguće prihvatiti sve ili neke ponude dostavljene u Narudžbi, Služba za korisnike će kontaktirati Korisnika kako bi:

a) obavijestila Korisnika  da nije moguće prihvatiti sve ponude za zaključivanje ugovora o prodaji predanih u narudžbi; ili

b) dobila potvrdu od Korisnika o njegovoj želji da dovrši narudžbu za dio za koji je Jump2Sport pristao prihvatiti ponude za sklapanje ugovora o prodaji. U tom slučaju, Korisnik ima pravo otkazati Narudžbu u cijelosti (u odnosu na sve ponude). Otkazivanje Narudžbe od strane Korisnika oslobađa Jump2Sport od obveze izvršavanja Narudžbe.

11. Ako nije moguće prihvatiti ponudu stavljenu pod Narudžbom, Ugovor o prodaji nije sklopljen u odnosu na Proizvode za koje je poslana obavijest da se ne prihvaća Narudžba, a Jump2Sport će korisniku  bez odgode, a najkasnije u roku od 14 dana, izvršiti povrat uplate.

12. Jump2Sport može obavijestiti korisnika o statusu Narudžbe, posebno slanjem poruke na e -adresu koju je naveo korisnik ili telefonskim kontaktiranjem korisnika na telefonski broj koji je naznačio korisnik, ako je korisnik na to pristao.

13. Ukupna vrijednost Narudžbe uključuje kupoprodajnu cijenu, troškove dostave i sve ostale troškove usluga, prema izboru korisnika. Jump2Sport može odrediti minimalnu vrijednost Narudžbe za koju je isporuka Proizvoda besplatna, u roku koji je naznačio Jump2Sport. Korisnik će biti obaviješten o ukupnoj cijeni, uključujući poreze na Proizvod(e) obuhvaćene Narudžbom, kao i troškove dostave (uključujući naknade za prijevoz, dostavu i poštanske usluge) i druge troškove, te ako se iznos takvih pristojbi ne može utvrditi, obveze pokrivanja takvih troškova, u trenutku predaje narudžbe, uključujući i datum kreiranja Narudžbe.

14. Promocije koje vrijede na web stranici ili u stacionarnim prodavaonicama ne smiju se kombinirati osim ako odredbe promocije izričito ne navode drugačije.

VI. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA PROIZVODA

1. Jump2Sport stavlja na raspolaganje Kupcu, u skladu s odredbama glave VI., točke 5., različite načine plaćanja.

2. Mogući trenutni načini plaćanja navedeni su na web stranici pod karticom “Načini plaćanja” i svaki put na podstranici određenog proizvoda. Dostupni načini plaćanja mogu ovisiti o načinu isporuke koji je Kupac odabrao.

3. Transakcije elektroničkim plaćanjem i platnim karticama obavljaju se prema izboru Kupca putem ovlaštenih servisa.

4. U slučaju da Jump2Sport ne primi Kupčevu uplatu, korisnička služba  može kontaktirati Korisnika kako bi ga podsjetila na plaćanje, uključujući slanje e-pošte. Neplaćanje u roku od 24 sata od dana kada je Jump2Sport poslao Kupcu obavijest da prihvaća Narudžbu rezultirat će otkazivanjem Narudžbe. Korisnik također može otkazati Narudžbu bez posljedica kontaktirajući Jump2Sport do trenutka primitka poruke o primitku Narudžbe, što ne utječe na pravo Korisnika da jednostrano raskine ugovor.

5. Ako je Kupcu dopušteno odabrati plaćanje prilikom isporuke (pouzećem) kao način plaćanja, Kupac je dužan izvršiti plaćanje prilikom isporuke paketa. Odbijanje preuzimanja Proizvoda, unatoč postavljanju dodatnog odgovarajućeg roka, valjan je razlog raskida Ugovora o prodaji. U slučaju opetovanog nepreuzimanja Proizvoda naplativih prilikom isporuke (pouzećem) unatoč bezuspješnom pokušaju dostave Proizvoda tijekom razdoblja od 90 dana, Jump2Sport će biti ovlašten Kupcu uskratiti korištenje usluge i onemogućiti ga u korištenju funkcionalnosti Košarice.  Opetovano nepreuzimanje je ako Kupac ne preuzme pet Narudžbi tijekom razdoblja od tri mjeseca. Jump2Sport će biti ovlašten Kupcu uskratiti korištenje usluge i onemogućiti ga u korištenju funkcionalnosti Košarice, nakon što ga pisano upozori putem elektronske poruke da će mu korištenje usluge i korištenje funkcionalnosti Košarice biti uskraćeno ukoliko ne preuzme proizvode prilikom dostave, te da će takva uskrata biti na snazi do trenutka kada Kupac plati cijenu nepreuzetih Proizvoda. U slučaju da je Jump2Sport iz navedenog razloga onemogućio korištenje usluge i Košarice, Jump2Sport će Kupcu poslati elektronsku poruku kojom ga obavještava da je korištenje usluge i korištenje funkcionalnosti Košarice uskraćeno do trenutka kada Kupac plati cijenu nepreuzetih Proizvoda.

 VII. TROŠKOVI DOSTAVE PROIZVODA, METODE I VREMENSKI RAZMJER

1. Isporuka proizvoda dostupna je na području Republike Hrvatske, u opsegu naznačenom svaki put na kartici “Načini isporuke” Internet usluge i svaki put na podstranici datog proizvoda.

2. Isporuka proizvoda Kupcu se naplaćuje, osim ako Ugovor o prodaji ne navodi drugačije. Jump2Sport može uvesti posebne uvjete isporuke, posebno radi utvrđivanja iznosa narudžbe za besplatnu dostavu. Troškovi isporuke Proizvoda naznačeni su Kupcu na kartici “Načini isporuke” na internetskoj usluzi i svaki put na podstranici određenog Proizvoda, uključujući trenutak kada Kupac kreira Narudžbu.

3. Dostupni načini dostave mogu ovisiti o načinu plaćanja koji je Kupac odabrao.

4. Ukupno vrijeme čekanja da Kupac primi Proizvod (datum isporuke) sastoji se od vremena pripreme Narudžbe za otpremu od strane Jump2Sport-a i vremena isporuke Proizvoda od strane prijevoznika.

5. Rok za isporuku Proizvoda Kupcu je do 30 kalendarskih dana, osim ako je drugi rok naveden u opisu predmetnog Proizvoda ili tijekom postavljanja Narudžbe.

6. Vrijeme pripreme Narudžbe za otpremu od strane Jump2Sport-a svaki je put prikazano na podstranici određenog Proizvoda i računa se od dana (početak razdoblja isporuke):

a) terećenja bankovnog računa ili računa naplate Jump2Sport-a – ako Kupac odluči platiti narudžbu bankovnim prijenosom, elektroničkim plaćanjem ili platnom karticom;

b) zaključenja kupoprodajnog ugovora – u slučaju da Kupac odabere način plaćanja pouzećem.

7. Jump2Sport ne odgovora za kašnjenja u isporuci Proizvoda uslijed okolnosti za koje ne odgovora, kao što je primjerice kašnjenja na strani prijevoznika.

8. Moguće troškove transporta Proizvoda radi otkaza ugovora će snositi Kupac. Jump2Sport dostavu ponavlja isključivo po dogovoru s Kupcem.

 

VIII. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA I REKLAMACIJE

1. Jump2Sport odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima. Kupac je obvezan obavijestiti Jump2Sport o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

2. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Jump2Sport u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

3. Jump2Sport ne odgovara za nedostatke koji se pokažu po isteku dvije godine od predaje Proizvoda Kupcu.

4. Materijalni nedostaci za koje Jump2Sport odgovara

a) Jump2Sport odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

b) Jump2Sport odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika (kupnje) na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

5. Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

6. Nedostatak postoji:

a) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

b) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

c) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

d) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

e) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

f) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora

g) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

h) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

i) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

j) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

7.  Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Jump2Sport nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora o prodaji ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor o prodaji.

8.  Nedostaci za koje Jump2Sport ne odgovara

a) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

b) Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

9. Kupac je obvezan obavijestiti Jump2Sport o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

10. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Jump2Sport može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

• uklanjanje nedostatka,

• predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

• sniženje cijene.

11.  Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Jump2Sport naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

12. Jump2Sport ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

13. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Jump2Sport nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Jump2Sport neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Jump2Sport ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

14. Ako Jump2Sport u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Jump2Sport da ugovor održava na snazi.

15. Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

16.  Sve prigovore, potrošač može: poslati putem pošte na adresu elektroničkom poštom na info@jump2sport.hr ili  podrska@jump2sport.hr ili ispuniti i predati elektronički obrazac dostupan na web stranici pod linkom www.jump2sport.hr/kontakt-hr ili na kartici Povijest narudžbi klijenta na računu ili osobno u poslovnim prostorijama Jump2Sport-a na adresi sjedišta

17.  Kako bi potrošaču Jump2Sport odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se Kupci da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Jump2Sport zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li prigovor Kupca.

IX. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

1. U slučaju eventualnog spora, Jump2Sport i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

2. Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.

3. Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije:

HYPERLINK https://webgate.ec.europa.eu/o…

X. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Kupac koji je sklopio Ugovor o prodaji ili ugovor o stvaranju Računa može se, u roku od 14 dana, jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga i bez ikakvih troškova osim onih koji su predviđeni zakonom (što predstavlja zakonsko pravo na odustajanje od ugovora kupcima koji su potrošači). Kako bi se ispoštovao rok, dovoljno je da Kupac dostavi odgovarajuću izjavu Jump2Sport -u prije isteka roka od 14 dana kojom nedvosmisleno priopćava jednostrani raskid Ugovora o prodaji odnosno ugovor o stvaranju Računa. Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o prodaji odnosno Ugovora o stvaranju računa može se podnijeti, primjerice:

a) pisanim putem na adresu;

b) koristeći obrazac za jednostrani raskid Ugovor o prodaji odnosno Ugovora o stvaranju računa koji je u Dodatku 1 ovim Uvjetima pružanja usluge.

2. Kupac ima pravo, ali nije obvezan koristiti predložak obrasca za jednostrani raskid ugovora.

3. Razdoblje za jednostrani raskid Ugovora o prodaji počinje danom kada Kupac ili treća strana koju je naznačio Kupac, a ne prijevoznik, preuzmu Proizvod, a u slučaju Ugovora o prodaji koji:

a) obuhvaća niz proizvoda koji se isporučuju zasebno, u serijama ili u dijelovima – od trenutka kada kupac preuzme zadnji proizvod, seriju ili dio; ili

b) sastoji se u redovitoj isporuci proizvoda na određeno vrijeme – od trenutka preuzimanja prvog proizvoda.

Razdoblje za jednostrani raskid Ugovora o stvaranju računa počinje teći od trenutka primitka elektronske poruke s potvrdom stvaranja Računa na web stranici.

4.  U slučaju jednostranog raskida ugovora od ugovora sklopljenog na daljinu, Jump2Sport i Kupac nisu dužni ispuniti svoje obveze iz Ugovora o prodaji.

5. Jump2Sport je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 dana od primitka izjave kupca o jednostranom raskidu Ugovora o prodaji, vratiti kupcu sva njegova plaćanja, uključujući troškove dostave Proizvoda (osim dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koje nudi Jump2Sport)

6. Jump2Sport će vratiti uplatu koristeći isti način plaćanja koji koristi Kupac, osim ako se Kupac izričito složio s drugim načinom plaćanja koji ne uključuje nikakve troškove koje snosi Kupac. Ako Jump2Sport nije preuzeo obvezu preuzimanja Proizvoda od Kupca, može zadržati povrat primljene uplate od Kupca sve dok proizvod ne primi natrag ili dok Kupac ne dostavi dokaz o slanju Proizvoda, ovisno o tome što se prije dogodi.

7. Kupac je dužan Proizvod odmah vratiti Jump2Sport -u, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je jednostrano raskinuo Ugovor o prodaji, osobi ovlaštenoj za primanje Proizvoda u stacionarnoj trgovini, osim ako Jump2Sport nije preuzeo obvezu preuzimanja proizvoda. Kako bi se ispoštovao rok za vraćanje Proizvoda (uključujući i one koji pokazuju znakove uporabe) dovoljno ga je vratiti prije isteka roka na sljedeću adresu: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Roberta Frangeša – Mihanovića 9. Molimo priložite dokaz o kupnji proizvoda ako je moguće.

8. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti Proizvoda koje proizlazi iz njegove uporabe na način koji nije bio nužan za utvrđivanje prirode, značajki i uporabe proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda u prostorijama Prodavatelja. U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata, Proizvod mora čuvati s dužnom pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat uporabe Proizvoda na način koji nije bio nužan za utvrđivanje prirode, značajki i uporabe proizvoda, Jump2Sport će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

9. Kupac snosi izravne troškove vraćanja proizvoda. Kao dio promotivne kampanje, Jump2Sport može ponuditi kupcu mogućnost preuzimanja vraćenih proizvoda od strane Jump2Sport -a.

10. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

– predmet ugovora je proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

– ugovor sklopljen na javnoj dražbi

– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering)ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora na trajnom mediju

– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

11. Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

XI. LICENCA

1. Isključiva prava na Sadržaj koja Jump2Sport ili njegovi izvođači stavljaju na raspolaganje / objavljuju na web stranici, posebno autorska prava, naziv web stranice (zaštitni znak), grafički elementi, softver i prava na bazu podataka podliježu pravnoj zaštiti i pripadaju im Jump2Sport ili subjekti s kojima je Jump2Sport sklopio odgovarajuće ugovore. Klijent ima pravo besplatno koristiti gore navedeni Sadržaj, kao i Sadržaj objavljen u skladu sa zakonom i prethodno distribuiran od strane drugih kupaca na web stranici, međutim samo u okviru osobne uporabe kupca i isključivo u svrhu pravilnog korištenja web stranice, u cijelom svijetu. Svaka druga upotreba Sadržaja dopuštena je samo na temelju izričitog prethodnog pristanka ovlaštenog subjekta, u pisanom obliku, inače je ista ništavna.

2. Kupac, objavljivanjem na web stranici bilo kojeg sadržaja, osobito grafike, komentara, recenzija ili izjava o računu ili na bilo kojem drugom mjestu na web stranici, ovime Jump2Sport -u daje neisključivu, besplatnu licencu za korištenje, snimanje u memoriji računala, mijenjanje, brisanje, nadopunjavanje, javno izvođenje, javno prikazivanje, reproduciranje i distribuiranje (osobito na Internetu) ovog sadržaja po cijelom svijetu. Gore navedeno pravo uključuje pravo na dodjelu podlicenci u opsegu opravdanom izvršavanju Ugovora o uslugama (uključujući rad i razvoj web stranice), kao i pravo na neovisno ili ostvarivanje izvedenih prava putem trećih strana u opseg razvoja, adaptacije, obrade i prijevoda djela.

3. Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Sva autorska prava, zaštićeni žigovi i druga prava intelektualnog vlasništva nad sadržajima web stranice pripadaju Jump2Sport -u ili osobama koje su dale dozvolu Jump2Sport-u za korištenje tih prava. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Jump2Sport -a.

4. Jump2Sport omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. Jump2Sport ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Jump2Sport ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

5. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu i obavljati narudžbe proizvoda na istoj na način da:

a) štete autorima ili trećim osobama,

b) ju koriste isključivo za upite i pravno valjane narudžbe

c) ju ne koriste za davanje lažnih narudžbi

d) prilikom narudžbe pružaju točne i potpune informacije koje se od njih traže

e)prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga

f) namjerno postavlja maliciozne računalne programe ili drugi štetan sadržaj

g) neovlašteno pristupa web stranici, izvršava napade distribuiranog uskraćivanja usluga ili slične.

Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

XII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. Jump2Sport obrađuje osobne podatke klijenta kao voditelj obrade osobnih podataka.

2. Davanje osobnih podataka od strane Kupca je dobrovoljno, ali je potrebno za otvaranje računa, korištenje određenih elektroničkih usluga i sklapanje ugovora o prodaji.

3. Dodatna objašnjenja u vezi sa zaštitom osobnih podataka nalaze se u “Pravilima privatnosti” na web stranici.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Jump2Sport zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku; o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji te kad postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

2. Jump2Sport želi obavijestiti korisnike da korištenje web stranice putem web preglednika, kao i telefonski poziv korisničkoj službi, može značiti potrebu da korisnik pokrije troškove internetske veze (naknada za prijenos podataka) ili troškove telefonskog poziva, u skladu s cjenikom davatelja usluga koji korisnik koristi.

3. Jump2Sport i Kupac su suglasni da Jump2Sport može mijenjati predugovorne obavijesti sadržane u ovim Uvjetima. U slučaju izmjena Uvjeta, Jump2Sport će na web stranici objaviti pročišćeni tekst Uvjeta.

4. Ovi Uvjeti stupaju na snagu 28.05.2022.

Dodatak 1 – OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Preuzmi obrazac za jednostrani raskid ugovora